header


Do połowy 2013 roku Pracownia Melioracyjna wykonała ponad 420 opracowań koncepcyjnych i projektowych z zakresu gospodarki wodnej.
Do ważniejszych zaliczyć należy:

 • Zbiornik retencyjny PRÓBA na rzece Żeglinie, gm. Brzeźnio (galeria)
 • Odprowadzenie wód deszczowych i odwodnienie lewego zawala rzeki Żegliny,
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przepompownią wód deszczowych i zbiornikiem wyrównawczym na osiedlu CHABIE w Sieradzu,
 • Koncepcja kanalizacji deszczowej dla miasta Sieradza,
 • Modernizacja Kanału Tyczyńskiego, umożliwiająca przerzut wód z rzeki Warty do rzeki Żegliny,
 • Przebudowa Kanału Wieluńskiego na terenie miasta Wieluń,
 • Odtworzenie stawów parkowych dla Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie,
 • Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Brąszewice,
 • Koncepcja zbiornika wodnego KURÓW na terenie gminy Wieluń
 • Koncepcja zbiornika wodnego ZAJĄCZEK na rzece Pisi na terenie miasta Łask
 • Stawy rybne w m. Słoniny gm. Mokrsko,
 • Ujęcie i doprowadzenie wody z rzeki Warty do starorzeczy parkowych w kompleksie zamkowym w Uniejowie,
 • Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych dla miasta Częstochowy,
 • Remont zbiornika wody Żeronice w Elektrowni Adamów,
 • Projekty przystani kajakowych i jachtowych na szlaku wodnym rzeki Warty od m. Działoszyn do Zbiornika Wodnego Jeziorsko,
 • Budowa zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych w Lasach Państwowych, m. in. w Nadleśnictwie Złoczew, Wieluń, Poddębice,
 • Liczne opracowania z zakresu odwodnienia wykopów i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych sporządzane w ramach budowy dróg krajowych i autostrad m. in. budowy autostrady A2 na odcinku od węzła "Dąbie" do węzła "Wartkowice", budowy obwodnicy Wyszkowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Warszawa-Białystok.
 • Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. – remont progów poniżej zapory czołowej zbiornika Jeziorsko
  (tj. progów nr 1, 2, 3 i 4)
 • Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych – część hydrotechniczna
 • Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu dla kajaków oraz przebudowy umocnienia brzegu rzeki Warty przy ulicy Portowej 1 w Sieradzu
 • Przebudowa dróg w Leśnictwie Sieniec Nadleśnictwo Wieluń
 • Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie miasta Częstochowy – odcinek LVIII i PX
 • Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 – 19+000 i w km 19+900-20+150, w miejscowości Ligota, Witów, gmina Burzenin, powiat sieradzki.
 • Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 – 0+800 na terenie miasta Sieradz, powiat sieradzki.
 • Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 18+600 – 19+000 i w km 19+900-20+150, w miejscowości Ligota, Witów, gmina Burzenin, powiat sieradzki.
 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie
 • Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 6+860 – 15+315 gm. Sieradz, powiat sieradzki
 • Dolina Warty VI – przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego odcinek w km 15+315 – 16+755 gm. Warta, powiat sieradzki
Ponadto Pracownia MELIOPROJEKT na zlecenie firmy Mott MacDonald, sprawowała nadzór inwestorski nad realizacją autostrady A-2 na odcinku Dąbie – Emilia, w zakresie przebudowy urządzeń melioracyjnych i realizacji projektu zieleni.
o firmie | realizacje | kontakt projektowanie stron